In his latest Washington White Board, Sen. Marko Liias explains the need to pass the Washington Voting Rights Act.

vra whiteboard icon 200